نمونه سوالات امتحان ژنتیک :

 

1- نتاج F2 حاصل از تلاقی زیر را با استفاده از سه روش شطرنج گامتی ، انشعابی و شطرنج ژنوتیپی-فنوتیپی بدست آورید؟     

                                                                                      زرد ، بلند                سبز ، کوتاه       

                                                 P:         RRCC         ×          rrcc                              

                                   ↓                             

                                  F1 :                      RrCc

 

 

۲- در یک خانواده با پنج فرزند ، احتمال هر یک از حالتهای زیر را محاسبه کنید؟

الف ) احتمال اینکه هر پنج فرزند دختر یا پسر باشند.

ب ) احتمال اینکه از پنج فرزند خانواده سه دختر و دو پسر باشد.

ج ) احتمال اینکه فرزند دوم دختر باشد.

د ) احتمال اینکه از پنج فرزند چهار دختر و یک پسر باشد.

ه ) احتمال اینکه هر پنج فرزند دختر باشد.

و ) احتمال اینکه از پنج فرزند خانواده یک دختر و چهار پسر یا چهار دختر و یک پسر باشد.

ی ) احتمال اینکه پنج فرزند خانواده دو دختر و سه پسر یا سه دختر و دو پسر باشد.

 

 

۳- از تلاقی دو رقم لوبیا ، نتاج زیر در نسل دوم بدست آمده است. شکل دراز غلاف لوبیا نسبت به شکل کوتاه و میوه چروکیده نسبت به میوه صاف غالب است. اگر در دی هیبرید های خود بارور این دو صفت را با هم در نظر بگیرند ، با استفاده از آزمون مجذور خی در سطح احتمال 5% مطابقت اعداد داده شده و مورد انتظار را بررسی نمائید؟                                  

 

خی دو جدول (۳ و 5%) = ۸۲/۷

 

 

 

 o-e

e

o

حالت

 

 

 

 

376

دراز ، چروکیده

 

 

 

 

116

دراز ، صاف

 

 

 

 

104

54

کوتاه ، چروکیده

کوتاه ، صاف

 

 

 

 

4- تلاقی زیر نشان دهنده کدام نوع اپیستازی می باشد؟

 

                                                                                          کوتاه                     کوتاه       

                                                 P:         RRCC         ×          rrcc                              

         ↓   

                بلند            بلند                          

                    F1 :                      RrCc    ×    RrCc   

                                                                    ↓                                                        

                       کوتاه               کوتاه                 کوتاه              بلند            

R_C_             R_cc                 rrC_              rrcc                                                           F2 : 

 

 

الف ) اپیستازی مضاعف غالب

ب ) اپیستازی ژن های مضاعف با اثر افزایشی

ج ) اپیستازی غالب و مغلوب

ج ) اپیستازی مضاعف مغلوب 

 

۵- پیوسته بودن یا نبودن ژن های مورد مطالعه را در تلاقی زیر مشخص نمائید.

                                                            بلند ، سیاه            کوتاه ، سفید       

                                                 P:         RRCC         ×          rrcc                              

         ↓   

                            کوتاه ، سفید                          

                    F1 :                      RrCc    ×    RrCc   

                                                                    ↓                                                        

                                   بلند ، سیاه         بلند ، سفید         کوتاه ، سیاه        کوتاه ، سفید            

R_C_                  R_cc                  rrC_                  rrcc                                                       F2 : 

                                               ۹۴                    ۱۰۴                   ۱۱۶                    ۳۳۶

 

 

 

 

۶- از Selfing ژنوتیپ RrCc نسبت های زیر بدست آمده است. مطلوب است محاسبه :

الف ) میزان کراسینگ اوور؟

ب ) توان همبستگی (Linkage)؟

ج ) میزان احتمال تشکیل کیاسما؟

 

                                                 P:         RrCc         ×          RrCc                              

                                                       ↓                                                

R_C_                  R_cc                  rrC_                  rrcc                                                       F1 : 

                                               ۹۴                    ۱۰۴                   ۱۱۶                    ۳۳۶

 

 

 

 

7- فاصله و حالت دو ژن C و R را در تلاقی زیر نسبت به هم بیان کنید؟

 

                                                 P:         RrCc         ×          rrcc                              

                                                       ↓                                                

RrCc                 Rrcc                rrCc                  rrcc                                              F1 : 

                                               17                    33                   33                    17

 

 

 

 

 

8- در تلاقی والدی با ژن های B ، C ، R (رابطه پیوستگی ژن ها مشخص نمی باشد) و والد دیگر که به عنوان Test cross  می باشد ، ترتیب و جایگاه هر یک از ژن ها را در والد مادری مشخص کنید؟

 

 

                                          P:         Rr ، Cc ، Bb       ×          rrccbb                              

           ↓                

گروه بندی ژنوتیپی نتاج F1 :

                         Rrccbb    35%    ،     RrCcBb    8%    ،     rrccBb    6%     ،     RrccBb     1%

 rrCcBb    35%    ،     rrccbb    8%    ،     RrCcbb    6%     ،     rrCcbb     1% 

 

مهدی شیرکوند |