نمرات اعلام شده ، نمره نهایی بوده که از ۲۰ محاسبه گردیده (پایان ترم تئوری ، میان ترم تئوری ، پایان ترم آزمایشگاه ، ترجمه و ... ) و ضریب آن سه واحد است و وارد کارنامه خواهد شد.

1- رسول روشنفر 880404079 9.43
2- احمد جمافر 880404022 12.66
3- حامد گلوی 880404174 11.2
4- محمد مهدی رضائی 870436271 4.23
5- سید مبین هاشمیان 870436441 6.2
6- محمد هدایتی 880404227 9.5
7- عبدالرضا نکاحی 880404217 8.7
8- فرشاد نمرودی 880404219 8.73
9- بهروز کوهکن 880404168 6.26
10- مبین قربانی نصر آبادی 870436351

           حذف

11- مقداد جلالی مقدم 860396475 6.96
12- عبدالناصر سن سبلی 870436292 9.66
13- شهریار شیر محمدلی 870436312 5.16
14- محرم رامشینی 870436264 5.53
15- سید احمد حسینی 880404036 10.83
16- محمد حسین آقاملایی 870436173            حذف
17- وحیده حاجی میرقاسمی 880404030 11.73
18- فاطمه مقدم 88561001 10.13
19- سحر عبدالرسول 860396281 20
20- مامه گل یوسفی 880404229 9.6
21- شیوا قهرمانی 880404158            حذف
22- سمیرا دهقان 880404062 10.43
23- ام کلثوم باقری 880403989 17.06
24- هدیه عرب بالاجلینی 870436327 13.1
25- معصومه زرین پور 880404084 13.1
26- سارا صفایی 880404115            حذف
27- معصومه بزی 870436190 15.66
28- فاطمه نظری 870436429 16.73
29- شهربانو حاجیلری 870436225 18.83
30- بهناز امینی 8556116883 14.46
31- مهسا حنیفی 870436237 6.8
32- مرضیه مالک 870436389 14.93
33- نسیم شیخ نظری 870436310 14.23
34- سارا ایزانلو 880403979            حذف
35- حسین اسفندیاری 870436166 11.7
36- محمد صفا بغدادی 860396360 13.46
37- دانیال مهدوی 880404204 3.83
38- جواد غریب آبادی 880404135 9.63
39- حمید رضا کیخائی 880404170 13.1
40- ابوطالب تجری 880404009 9.36
41- بهاره جوانمردی 880404024 6.4

 

مهدی شیرکوند |