- هدف از کشت کالوس ، سوسپانسیون چیست؟

الف) کوتاه کردن دوره اصلاحی

ب) ایجاد واریانتهای ژنتیکی

پ) جلوگیری از سقط جنین

ت) غلبه بر ناسازگاری

 

- آگار چیست و از چه ساخته می شود؟ اضافه با کم بودن آگار چه تاثیری بر محیط کشت دارد؟

 

- هدف از کشت پرچم و میکروسپور چیست؟

الف) حذف پاتوژنها

ب) تولید گیاهان هاپلوئید

پ) تشکیل اندام های نابجا

ت) الف و ب

 

- آپو میکسی چیست؟

 

- اکسین چه عملی در کشت بافت گیاهی انجام می دهد؟

الف) باعث رشد طولی سلولی می شود

ب) باعث ایجاد ریشه های نابجا می شود

پ) باعث رشد جوانه های نابجا می شود

ت) الف و ب

 

- کلون چیست؟

 

- عمل سیتوکینین در کشت بافت گیاهی چیست؟

الف) باعث تقسیم سلولی می شود

ب) باعث ایجاد ریشه های نابجا می شود

پ) مانع رشد جوانه های نابجا می شود

ت) الف و پ

 

- Induction چیست؟

الف) انتقال بیماری توسط میکروارگانیزم ها

ب) القای شروع نمو اندام ها

پ) تشکیل یک اندام

ت) الف و ب

 

- مریستم چیست؟

 

- عناصر ماکرو و میکرو را نام ببرید؟ (از هر کدام سه مورد)

 

- تنوع سوماکلونال چیست؟

 

- تفاوت پارتنوژنز و آندروژنز در چیست؟

الف) پارتنوژنز تولید جنین از گامت نر بدون دخالت گامت ماده می باشد

ب) پارتنوژنز تولید جنین از گامت ماده بدون دخالت گامت نر می باشد

پ) آندروژنز تولید جنین از گامت ماده بدون دخالت گامت نر می باشد

ت) الف و پ

 

- کشت بافت را تعریف نمایید؟

 

- انواع مختلف کشت این ویترو را نام ببرید؟ ( چهار مورد)

 

- اتاقک تمییز چه محلی است و چه کاری در آن انجام می شود؟

 

- انواع مختلف استریل کردن نمونه ها را نام ببرید؟

 

- مزایا و معایب استریل کردن محیط کشت با اتوکلاو چیست؟

 

- چه نکاتی را در هنگام اتوکلاو کردن محیط کشت بایستی در نظر گرفت؟ ( سه مورد)

 

- معایب روش استریل کردن با فیلتر چیست؟

 

- رشد و نمو گیاه در محیط این ویترو به چه فاکتورهایی بستگی دارد؟ (سه مورد)

 

- ویتریفیکاسیون چیست و چه زمانی اتفاق می افتد؟

 

- وقوع و شدت ویتریفیکاسیون تحت تاثیر چه عواملی است؟ (چهار مورد)

 

- در محیط کشت معمولا از چه نوع قندی استفاده می شود و غلظت قند به چه عاملی بستگی دارد؟

 

- pH مطلوب محیط کشت چند است و کم بودن آن باعث چه مسائلی می گردد؟ (سه مورد)

 

- واکشت چیست و به چه دلایلی انجام می شود؟ (سه مورد)

 

مهدی شیرکوند |